Disclaimer

Disclaimer/Gebruiksvoorwaarden BSS-Nederland


1. Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de websites BSS-Nederland van BSS-Nederland.


2. Akkoordverklaring

Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd BSS-Nederland te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van BSS-Nederland geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.BSS-Nederland is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot BSS-Nederland te ontzeggen.


3.Wijziging

BSS-Nederland is te allen tijde gerechtigd de informatie op BSS-Nederland en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. BSS-Nederland adviseert u BSS-Nederland en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.


4. Doel BSS-Nederland

BSS-Nederland beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over beveiligingsproducten in de breedste zin des woords. Op de door BSS-Nederland aangeboden producten zijn de voorwaarden van BSS-Nederland van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van BSS-Nederland worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van BSS-Nederland). Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via BSS-Nederland zijn de voorwaarden van BSS-Nederland respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door BSS-Nederland of haar partner geleverde deel van het pakket. BSS-Nederland streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel BSS-Nederland de informatie op BSS-Nederland met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.


5. Hyperlinks

a. De website van BSS-Nederland bevat hyperlinks naar websites van andere dochters van BSS-Nederland.  Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
b. BSS-Nederland kan hyperlinks naar websites van partners van BSS-Nederland en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. BSS-Nederland is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat BSS-Nederland deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.


6. Eigendom

Alle rechten op BSS-Nederland en alle informatie op deze website berusten volledig bij BSS-Nederland, haar partners en adverteerders. BSS-Nederland behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van BSS-Nederland, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van BSS-Nederland geldt: © 2011 BSS-Nederland, Nederland.


7. Informatie

BSS-Nederland en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van BSS-Nederland zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van BSS-Nederland Het is niet toegestaan informatie die van BSS-Nederland wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.


8. Gebruiksrecht

BSS-Nederland verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan BSS-Nederland te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om BSS-Nederland te kunnen raadplegen of BSS-Nederland in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om BSS-Nederland te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door BSS-Nederland worden ontsloten. Bovendien is het verboden BSS-Nederland - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van BSS-Nederland voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.


9. Beveiliging

BSS-Nederland spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.


10. Plaatsing berichten

De berichten die de bezoeker van BSS-Nederland achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van BSS-Nederland te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. BSS-Nederland staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. BSS-Nederland is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.


11. Aansprakelijkheid

BSS-Nederland sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van BSS-Nederland, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op BSS-Nederland of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf BSS-Nederland, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om BSS-Nederland te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van BSS-Nederland

12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13.  Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op BSS-Nederland gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van BSS-Nederland worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te  Rotterdam

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »